#GISfest2023

Lagos, Nigeria|10 - 11th Nov. 2023

#GISfest2022

Online (Zoom)|11 - 12th Nov. 2022